แถลงการณ์พรรคก้าวไกล ต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี “8 ปี ประยุทธ์” ชี้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ เป็นอีกครั้งที่ทำให้ประชาชนไทยรู้สึกสิ้นหวัง

แถลงการณ์พรรคก้าวไกล ต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี “8 ปี ประยุทธ์” . คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ เป็นอีกครั้งที่ทำให้ประชาชนไทยรู้สึกสิ้นหวัง . มิใช่สิ้นหวังเพียงเพราะบุคคลอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหาร ยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ แม้ขาดทั้งความชอบธรรมทางการเมืองและความสามารถในการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้า . แต่สิ้นหวัง เพราะคำวินิจฉัยในวันนี้ยิ่งตอกย้ำให้ประชาชนเคลือบแคลงใจ ว่าสถาบันตุลาการของบ้านเมืองที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กลับกำลังปกป้องคุ้มครองการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร มากกว่าปกป้องคุ้มครองหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ . แม้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จะตรงกันข้ามกับคำวินิจฉัยตามสามัญสำนึกของประชาชน แต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ พล.อ. ประยุทธ์...

แถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่อง ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ จากกรณี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วครบ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยให้เหตุผลสรุปว่า การดำรงตำแหน่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับนั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นพ้องต้องกันว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมี    ความคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล ดังนี้ 1.การพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากจะต้องหาความหมายจากถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรแล้วต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย โดยต้องพิจารณาในขณะเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าได้มีการพิจารณา ถึงสาระสำคัญหรือเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละมาตราไว้อย่างไร เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความคิดและความรู้สึกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลาได้ เมื่อในชั้นร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ที่ห้ามการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี โดยมิได้บัญญัติข้อยกเว้นใดๆ ไว้ ได้มีความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรากฏชัดในบันทึกการประชุม อันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่า ให้นับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี      ที่ดำรงอยู่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ด้วย และมาตรา 264 ให้นับความเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง จึงไม่อาจแปลความเป็นอย่างอื่นได้เลยว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไปเท่านั้น

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลง

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยตามคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งมาครบ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา...

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยเรื่อง มติรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยเรื่อง  เรื่อง  มติรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งส.ส.จากระบบ จัดสรรปันส่วนผสมมาเป็นระบบคู่ขนานซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2554 การเลือกตั้งตามระบบใหม่นี้แยกการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อออกจากกัน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบละ 1 ใบ การคํานวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวมในแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ ไม่มีการนําจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองได้รับมาพิจารณาว่าผลสุดท้ายพรรค การเมืองนั้นจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าใด ร่าง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง 4 ร่าง รวมทั้งร่างของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นร่างหลักในการพิจารณาในการแก้ไขมาตรา 128 แห่ง พรป.เลือกตั้งฯ ต่างก็เสนอวิธีการคํานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเหมือนกัน คือ ให้นําผลคะแนนรวมที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 100 แล้วนําผลลัพธ์ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ ผลก็คือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยไม่คํานึงว่าพรรคการเมืองจะได้ ส.ส.แบ่งเขตเท่าใด ซึ่งคณะกรรมาธิการที่รัฐสภาตั้งก็เห็นชอบกับร่างที่แก้ไข มาตรา 128 โดยไม่มีการแก้ไข

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลา การใช้บังคับประกาศตามสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวม ๑๘ ครั้ง โดยครั้งล่าสุด ขยายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม๒๕๖๕ โดยเหตุผลในการประกาศ สถานฉุกเฉินนั้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นหลัก แต่กลับปรากฏว่าในการ ออกข้อกําหนดตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อห้ามที่ครอบคลุมถึงการห้ามชุมนุมทางการเมืองด้วย โดยระบุว่า “ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประกาศกำหนด” ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ คลี่คลายและได้มีการผ่อนคลายมาตรการตามข้อห้ามดังกล่าวลง แต่สำหรับข้อห้ามในการชุมนุมทางการเมืองนั้นยังคงไว้อยู่เช่นเดิม จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนประกาศ  และข้อกำหนดจำนวนมาก พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้ทุเลา เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด จนรัฐบาลได้เตรียมประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่น และยังได้ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงเป็นลำดับ เช่น การเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่ต้อง ตรวจคัดกรองเพียงแต่ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน การเปิดโรงเรียนทั่วประเทศ การเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก รวมถึงการเปิดสถานบันเทิง เป็นต้น กรณีย่อมถือว่า สถานการณ์ฉุกเฉินได้สิ้นสุดลงแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงต้องประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินทันที    ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น การยังคงข้อห้ามในการชุมนุมทางการเมืองไว้ นอกจากไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นเหตุผลทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี เองที่ไม่ต้องการให้มีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทาง การเมืองจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และนอกจากการยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินแล้ว ควรที่จะมีมาตรการในการยุติการดำเนินคดีกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีเพราะการฝ่าฝืนข้อกําหนดในมาตรา ๙ ด้วย เพราะทุกคนที่ออกมาชุมนุมล้วนไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อประเทศ แต่ส่วนใหญ่เพราะต้องการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลเท่านั้น จึงไม่ควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะเหตุดังกล่าว เมื่อมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลยังมี พ.ร.บ.ควบคุมโรคที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่งการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวและการลงทุนอีกด้วย ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที

สมุนไพรใบแฉก โตแบบ “โอปปาติกะ” !?

ปรากฏการณ์สมุนไพรใบแฉกที่เพิ่งจะถูกกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ คนที่จะปลูกต้องลงทะเบียนกับทางการเพื่อให้ได้สิทธิ์ปลูกตามกฎหมายแต่ก็น่าตกใจ ไม่รู้ใช้ปุ๋ยอะไรกัน ปลูกปุ๊บโตปั๊บกันทั้งประเทศ อัศจรรย์ยิ่งนัก! แล้วคำว่า "โอปปาติกะ" คือ อะไร ทำไมใช้กันเพียบ!!  "โอปปาติกะ" มาจากภาษาบาลี แปลตรงๆ คือ เกิดปุ๊บ โตปั๊บ ไม่ต้องมีพ่อ มีแม่  ไม่ต้องมานั่งคอยเลี้ยงดูประคบประหงมกันให้เสียเวลา  ในพุทธศาสนา มีโอปปาติกะ 4 กลุ่มคือ เทวดา พระพรหม สัตว์นรก เปรต อสูร และ ผี นอกจาก 4 กลุ่มนี้แล้ว ยังมีต้นไม้ทิพย์ที่เป็นโอปปาติกะ เกิดปุ๊บโตปั๊บออกลูกปึ๊บ กินได้ทันที แหมมมม เห็นสมุนไพรของแต่ละคนที่เอามาลงทะเบียนแล้วก็คิดอยู่ ว่านี่ “กัญชาโอปปาติกะ” หรือหรือได้ปุ๋ยวิเศษมาจากไหน อยากจะไปขอมาใส่ต้นมะม่วงหลังบ้านจริงจริ๊งงงงงง

พุทธกาลก็มีนโยบาย Pride?! โดย : กวีวรรณ

คุณว่าสมัยพุทธกาลมี LGBTQ+ ไหม?  . ก็แหม เข้าเดือนมิถุนายนทั้งที ธงสีรุ้งโบกสะบัดไปทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหรือPride Month เราก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าในสมัยนู้นจะมีผู้คนที่เป็นเพศหลากหลายมั้ยนะ เพราะตามบันทึกประวัติศาสตร์โลกก็เชื่อว่ามีเพศวิถีที่มากกว่าหญิงชายมาตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนแล้ว . อ้าว แบบนี้พุทธศาสนาที่มีอายุสองพันกว่าปีก็ต้องมีสมาชิก LGBTQ+ อยู่ร่วมยุคสมัยในช่วงพุทธกาลด้วยน่ะสิ? คำตอบก็คือเราเชื่อว่าเป็นไปได้สูงเลยแหละ และมากไปกว่านั้นก็คือ เมื่อเราลองค้นดูแล้ว เราก็แอบจิ้นอยู่นะ!! แต่ขอกา*** ไว้ 84,000 ดอก ว่าไม่มีเจตนาไปลบหลู่บุคคลในพุทธประวัติ แต่มุ่งเชิดชูหลักความเสมอภาคในการบรรลุธรรมเท่านั้น

แถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน “ขีดเส้นใต้ความล้มเหลว ขีดเส้นตายรัฐบาลที่สิ้นสภาพ”

วันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านอันประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย มารวมตัว ณ ที่แห่งนี้ ในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของการเมืองไทย เวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย ประเทศไทยวันนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด เผชิญวิกฤตในทุกมิติ “วิกฤตตัวผู้นำ” นายกรัฐมนตรีที่ไร้ศักยภาพ...

เลือก ส.ก. เพื่อไทย คืนความมั่งคั่งให้คนกรุงเทพฯ ‘บรู๊ค–ดนุพร ปุณณกันต์’ ชี้เพื่อไทย คือ คำตอบสุดท้าย เพื่อคนกรุงฯ กลับมากินดีอยู่ดี ขับเคลื่อนเมืองหลวงด้วยนโยบายที่ทำได้จริง

“ความกินดีอยู่ดีควรเริ่มต้นที่เมืองหลวงคือกรุงเทพฯ” บรู๊ค-ดนุพร ปุณกันต์ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวในคลิปวิดีโอ ‘ทำไมต้องเลือก ส.ก. เพื่อไทย’ ซึ่งเผยแพร่ในเพจพรรคเพื่อไทย . ดนุพร ปุณณกันต์ซึ่งผ่านการทำงานการเมืองมาแล้ว 17 ปี...

เคารพ รัก และ อาลัย อาจารย์โกร่ง ดร. วีรพงษ์ รามางกูร : พิชัย นริพทะพันธุ์

นับเป็นบุญวาสนาของผมที่ได้รู้จักกับอาจารย์โกร่ง ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ตั้งแต่ผมได้เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะนั้นอาจารย์เป็นคณบดี และเป็นที่ปรึกษาให้กับพลเอกเปรม ติณสูรานนท์ นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น ผมเองคิดในใจว่าอาจารย์ของเรานี่เท่สุดๆเลย เพราะในขณะนั้น อาจารย์ยังหนุ่มอายุยังไม่มากนัก หลายเรื่องที่อาจารย์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการดำเนินการเป็นคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมหาศาล เช่นการลดค่าเงินบาทถึง 2 ครั้ง ซึ่งสมัยที่ผมเรียนก็จะได้อ่านแต่เฉพาะในตำราเท่านั้น เพราะในขณะนั้นประเทศไทยยังใช้ระบบกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ตายตัวไม่ได้ลอยตัวค่าเงินบาทเหมือนในปัจจุบัน...

Stay Connected

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม