ศรีสุวรรณ ร้องสภาวิศวกรเอาผิดดร.สายประสิทธิ์ กรณีคำนวณความเร็ว “บอส อยู่วิทยา” ทั้งที่ใบอนุญาตวิศวกรหมดอายุ

0
945

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานว่าดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณความเร็วของรถยนต์ของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส เมื่อปลายปี 2562 ได้ความเร็วของรถยนต์ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งให้อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้นั้น

จากการตรวจสอบเว็บไซต์สภาวิศวกร พบว่า นายสายประสิทธิ์เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร เลขที่สมาชิก 54877 เลขที่ใบอนุญาต ภก.8787 ระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล วันที่ได้รับครั้งแรก 25 ธันวาคม 2535 วันที่เริ่มใช้ 18 ธันวาคม 2554 วันที่หมดอายุ 17 ธันวาคม 2559 สถานภาพใบอนุญาต “ไม่มี” ซึ่งกรณีสมาชิกภาพขาดต่ออายุ จะส่งผลให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลงทันที ตามมาตรา 49 แห่งพรบ.วิศวกร 2542

การดำเนินการดังกล่าวของดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานหรือในการสอบทานและให้ความเห็นตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2550 ออกตามความ พรบ.วิศวกร 2542 ซึ่งความเห็นดังกล่าวของดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ทำให้สาธารณชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความน่าเชื่อถือในความมีมาตรฐานของวิศวกรเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ในขณะที่ให้ความเห็นในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยความเร็วรถของนายวรยุทธ อยู่วิทยาเมื่อปี 2562 นั้น ดร.สายประสิทธิ์ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพราะขาดต่ออายุมาตั้งแต่ปี 2559 การให้ความเห็นดังกล่าวเป็นโมฆะ และถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืน พรบ.วิศวกร2542 ม.45 อันมีความผิดตาม ม.71 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 2543 และ 2559 อีกด้วย

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกสภาวิศวกร ให้ใช้อำนาจตาม ม.33 ประกอบม.34(1) แห่งพรบ.วิศวกร 2542 ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ตามครรลองของกฎหมายข้างต้นต่อไป แต่หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการสมาคมฯจะร้องเรียนไปยัง รมว.มหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายวิศวกร เพื่อเอาผิดนายกสภาวิศวกร ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด