วัดนาบุญ จ.ปทุมธานี ร่วมภาคีฯ ประชุมขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ

0
2068

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาฯ วัดนาบุญ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์วัดนาบุญ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย เทศบาลตำบลธัญบุรี ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต โรงเรียนวัดนาบุญ โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส)” ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ โดยมีพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พระครูปทุมบุญเขตต์ เจ้าอาวาสวัดนาบุญ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ วัดนาบุญ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการฯ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

– “3 พันธกิจ” คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา

– “5ส เครื่องมือ” ในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย

– “7 แนวทางการดำเนินงาน” สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. ประกาศนโยบาย, 2. กำหนดคณะกรรมการ, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน

– “9 แนวปฏิบัติ” ในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

จากนั้น ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งวัดนาบุญ ได้แต่งตั้งขึ้น ได้ร่วมกันลงนาม “ใบประกาศนโยบาย”  ในการส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิด และหลักการของระบบ 5ส มาพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนดำเนินการตามระบบ 5ส ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดและหลักการของระบบ 5ส ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5ส โดยทำ 5ส ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ต่อด้วยการ “สำรวจพื้นที่” ร่วมกันของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด เพื่อนำมาร่วมกันวิเคราะห์ฯ จุดเด่น จุดพัฒนา เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงตามขั้นตอนของโครงการฯ ต่อไป ในโอกาสนี้ ได้มีผู้แทนองค์กรฯ จิตอาสา นักเรียน ละประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในวันเดียวกันด้วย