นพดล เสนอรัฐบาลเพิ่มช่องทางการรับฟังประชาชนออนไลน์ว่าเงินกู้สี่แสนล้านควรใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร เพื่อความคุ้มค่าของการใช้เงินกู้

0
789

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศกล่าวถึงเงินกู้สี่แสนล้านที่จะกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังวิกฤตโควิด ซึ่งภาครัฐจะเป็นคนกู้ และคนไทยจะเป็นคนใช้หนี้นั้น ตนเห็นว่าในการใช้เงินนั้นต้องใช้คุ้มค่าและใช้อย่างถูกต้องคือทั้งถูกใจและถูกต้อง โดยรัฐบาลต้องใช้เงินให้คุ้มค่าและสามารถสร้างงาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริง และถึงแม้จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินแล้วก็ตาม ตนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มการรับฟังความเห็นทางออนไลน์จากประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตกรเจ้าของกิจการเอสเอ็มอี นักธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆว่าโครงการต่างๆที่จะนำเงินกู้มาใช้ดำเนินการนั้นมันคุ้มค่าและสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริงหรือไม่ มีโครงการที่ตำนำ้พริกละลายแม่นำ้หรือไม่หรือมีข้อเสนอที่ควรนำเงินกู้ไปใช้อย่างไร เพื่อการใดที่ดีกว่า ตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่นหรือไม่ เช่นบางชุมชนชาวบ้านอาจต้องการแหล่งนำ้มากกว่าทำถนนคอนกรีตเป็นต้น  ตนเห็นว่าการเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนออนไลน์จะเป็นประโยชน์มากเนื่องจากเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน สะดวก รวดเร็วและรัฐบาลจะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ที่คนไทยต้องแบกรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการใช้เงินอีกด้วย