สหภาพนักศึกษาฯ จี้ กลาโหมปรับลดงบประมาณ ช่วยประชาชนถ้วนหน้าในสถานการณ์โควิด-19

0
1563

น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) พร้อมด้วยสมาชิก ยื่นหนังสือที่กระทรวงกลาโหม เพื่อเสนอเรื่องปรับลดงบประมาณเพื่อนำไปช่วยประชาชนถ้วนหน้าในสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ กลุ่ม สนท. ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ประชาชนไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างถ้วนหน้า แม้ภาครัฐจะมีมาตรการแจกเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนคนละ 5000 บาท แต่การดำเนินมาตรการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยความผิดพลาด ความล่าช้า และความไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจำนวนมากตกหล่นหรือ ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพราะเหตุนี้ แม้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสจะลดลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับสูงขึ้นโดยตลอด

ในสถานการณ์ดังกล่าว หนทางเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ยากและรักษาชีวิตของประชาชนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกันมีเพียงการช่วยเหลือประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าว            ไม่ควรใช้งบประมาณจากเงินกู้ของรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ควรมาจากการปรับลดงบประมาณส่วนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย กระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยราชการที่ใช้งบประมาณอันมีที่มาจากภาษีประชาชน จึงควรปรับลดหรือคืนงบประมาณ และระงับโครงการที่ไม่จำเป็น ไม่เร่งด่วน หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยทหาร เช่น โครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนไทยทุกคนอย่างถ้วนหน้า ทั้งนี้ เพราะโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคือภัยความมั่นคงสูงสุดของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน