วัดพระธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคสมทบศูนย์ช่วยเหลือมหาจุฬาฯ

0
2152

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก นำเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วย ปลากระป๋อง 2,000 กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,200 ซอง น้ำดื่ม 400 ขวด ร่วมสมทบศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ณ สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้แทนรับมอบ  

ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ฯ จะทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอวังน้อยในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม นอกจากนี้ ยังได้นำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้ไปยังวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่น วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพะเยา วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นสะพานบุญ แจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป