“ศรีสุวรรณ” ร้องนายกฯสอบจริยธรรมผู้บริหารสนามมวยลุมพินีละเลยหน้าที่ปล่อยให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง

0
1561

วันนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบ ม.9 วรรคสอง พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษทางจริยธรรมและวินัยผู้บริหารสนามมวยลุมพินีที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายชองเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการในการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน“มาตรการป้องกันโรคและสุขภาพ” ว่า ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็น ซึ่งข้อสั่งการดังกล่าว ถือว่าเป็นคำสั่งหรือนโยบายเร่งด่วนที่ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องน้องรับนำมายึดถือปฏิบัติโดยพลัน ตามสายงานการบังคับบัญชา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริหารสนามมวยลุมพินีไม่ได้มีการน้อมรับดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของฯพณฯนายกรัฐมนตรีตามข้อสั่งการข้างต้นแต่อย่างใด โดยปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ได้มีโปรโมเตอร์มวยได้จัดให้มีการชกมวยไทยขึ้นในศึก “ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร” ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค63 ณ สนามมวยลุมพินีรามอินทรา โดยมีคู่มวยมาทำการขึ้นชกทั้งสิ้น 11 คู่ 

หลังจากที่การชกมวยศึกใหญ่ดังกล่าวผ่านพ้นไป ปรากฎว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 กันอย่างแพร่หลายและได้กลายเป็นไฟลามทุ่มทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้าง ทั้งดารานักแสดง, พิธีกรชื่อดัง รวมถึงนักวิจารณ์มวย และคนอื่นๆ ในวงการมวยก็ติดเชื้อไปกว่า 52 คนและไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด

กรณีดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า กองทัพบกในฐานะเจ้าของสถานที่ คือ สนามมวยลุมพินี โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะประธานคณะกรรมการสนามมวยลุมพินี และพล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการกองทัพบก ซึ่งเป็นนายสนามมวยลุมพินี ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างร้ายแรง สมควรที่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะได้ใช้อำนาจตาม ม.11 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบ ม.9 วรรคสอง พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษ การกระทำที่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตามข้อสังการของ ฯพณฯ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายชองเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปในวงกว้าง ทำให้ประเทศชาติ ประชาชนเกิดความเสี่ยง และสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินไปในการป้องกันและรักษาประชาชนเป็นจำนวนมากในขณะนี้ด้วย

นอกจากนั้น ขอให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม(ข้อ 5.5, ข้อ 5.6, ข้อ 5.9, ข้อ 5.10, ข้อ 5.12 และข้อ 5.14) ใน “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551” อย่างร้ายแรงอีกด้วย ซึ่งตามระเบียบข้อ 7 ระบุไว้ชัดเจนว่า “การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเป็น การกระทำผิดวินัย จักต้องรับโทษหรือรับทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของข้าราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ” นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด