เกาให้ถูกที่คัน! “สามัคคีไทย” เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วนแก้โควิด แนะเอกชน-ประชาสังคมมีบทบาทใน คกก.ชุดต่างๆ

0
1004

ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เเละรัฐบาลได้ยกระดับสถานการณ์ขึ้นเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ทางคณะทำงานพรรคสามัคคีไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่ภาครัฐจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรเทาเเละเยี่ยวยาผลกระทบให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด ทางพรรคจึงอยากเสนอประเด็นให้รัฐบาลได้เน้นการทำงานบูรณาการมากขึ้น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนี้

1.รัฐบาลต้องเน้นพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน รวมถึงเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาสังคม รวมถึงกลุ่มจิตอาสาต่างๆให้มากขึ้น ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการชุดต่างๆที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือ “สู้ไปด้วยกัน” อย่างแท้จริง

2.รัฐบาลต้องปรับปรุงวิธีการและแนวทางการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมา โดยเน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง มีรายละเอียดที่ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อประชาชน โดยคำนึงถึงองค์กระกอบหลักของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ (Goal) 2. กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร (Target Audience) 3. ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) 4. ใจความสำคัญของการสื่อสาร (Key Message) และ 5. ผลกระทบของการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการรับรู้ของประชาชน

3.รัฐบาลต้องมีแผนระยะสั้น กลาง และยาวที่ชัดเจน สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในส่วนของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ และคลี่คลายสถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปรียบเสมือนหน้าด่านในการรับมือกับการระบาด โดยต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันของบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทางการแพทย์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการทางการเงินเเละการคลังที่รวดเร็วเเละสอดคล้องกับบริบทที่เกิดจากผลกระทบสถานการณ์โควิท-19 ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันเเละภายหลังสถานการณ์หยุดลง

4.รัฐบาลต้องจัดอับดับความสำคัญของแผนงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คำนึงถึงผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละกลุ่ม และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ด้วยการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคลี่คลายและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เป็นหลักเหนือเรื่องอื่นๆ

5.รัฐบาลต้องเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่ม ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป องค์กรภาคธุรกิจ เเละประชาชนฐานราก เช่น ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น

ดร.รยุศด์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ที่คณะทำงานของพรรคได้นำเสนอไป เป็นข้อเสนอที่ทางพรรคมีความห่วงใยต่อประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผล กระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางพรรคจึงหวังว่าเเนวทางดังกล่าวจะช่วยทำให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการเเก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเเท้จริง เเละหากรัฐบาลทำได้จริงตามข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ตนมั่นใจว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อฝ่าฝันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้อย่าแน่นอน