“ชุมสาย” ห่วงมีอำนาจอธิปไตยที่ 4 ปกป้องทัศนะอำนาจนิยมและเป็นปฏิปักษ์ต่อวิถีทาง ปชต.ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม

0
1262

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ตนมีความกังวลว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้สถาปนาอำนาจอธิปไตย 4 ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการซึ่ง ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น องค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งถูกบัญญัติให้อำนาจ มากเกินไป และหลายๆครั้งได้บังคับใช้กฎหมายตีความขยายอำนาจขององค์กรตนเองเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจขัดต่อหลักการปกประเทศในระบอบเสรีประชาธิปไตยในลักษณะสากล จึงทำให้มีความน่าเป็นห่วงว่า หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักการแบ่งแยกอำนาจ และถ่วงดุลอำนาจ อันเป็นหัวใจของระบอบดังกล่าวถูกกระทบกระเทือน

หลายครั้งที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจโดยสมบูรณ์ มีความกังวลใจในภารกิจที่จะกระทำ และซึ่งมีอำนาจกระทำได้ กลับยอมตนให้ฝ่ายตุลาการก้าวล่วงแทรกแซง ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินผิดไปจากแนวทางที่ควรจะเป็น ตลอดจนได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ ที่อาจขัดต่อหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ดังนั้น ในการพิจารณาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงหวังว่า ทุกฝ่าย จะร่วมมือกัน ทำให้รัฐธรรมนูญ ดีขึ้น ในชุมสายฯ กล่าว