วัดพระธรรมกาย พร้อมคณะศิษย์ฯ กราบมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสพิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

0
3760

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่พระครูวิวิธกิจจาทร (ประเสริฐ สิทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่” อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ประกอบด้วย พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา, พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระธรรมกาย, พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปุญฺญธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยนางสาว บุญจันทร์ บ่อไทย กรรมการมูลนิธิธรรมกาย, ผู้แทนคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ วัดเกิดการอุดม และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สนับสนุนการจัดงานฯ ด้วยการสร้างสรรค์จุดถ่ายภาพน้อมถวายมุทิตาสักการะฯ ติดตั้งเป็นจุดบริการถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุโบสถ อีกทั้ง ยังมีการออกร้านน้อมถวายปานะแด่คณะสงฆ์ บริการเครื่องดื่ม และขนมปัง สำหรับสาธุชน ที่มาร่วมพิธีมุทิตาสักการะฯ ฟรี ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม พ.ศ.2563 อีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง “เจ้าคณะตำบลคลองสี่” ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้อความปรากฎในใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ดังนี้ ตราตั้งเจ้าคณะตำบล ที่ 5/2563 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระครูวิวิธกิจจาทร ฉายา สิทฺธิญาโณ อายุ 56 พรรษา 34 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญฯ ลงนาม พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประทับตราประจำตำแหน่ง.