ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ นำเสนอการดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” และ “โรงเรียนรักษาศีล 5” โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

0
1613

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานประสานงานเครือข่าย “บวร” จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นางสาววลัยลักษณ์ มงคลกาวิล และนางสาวสุพัตรา เจษฎาฉัตร ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมนำเสนอกรณีตัวอย่างแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านศาลนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย “บ ว ร” ทุกภาคส่วน

โดย ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ และคณะ ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ ของ 2 โครงการสำคัญ ที่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้แนวทาง “บ ว ร” ขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ได้แก่ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส)” ที่กำลังขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้ครบทุกวัดใน พ.ศ. 2562 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่กายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ การพัฒนาพื้นที่ทางจิต-ปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา ให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ “โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก (โรงเรียนรักษาศีล 5)” ที่มีสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการกว่า 100 แห่ง โดยมุ่งปลูกฝังพัฒนานิสัยแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ คือ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลา สมาธิ เพื่อส่งเสริมเกื้อกูลการรักษาศีล 5 ผ่านบทฝึก 7 บทฝึกตามกิจวัตรในห้องเรียนประจำวัน คือ การเดิน, การถอด-วางรองเท้า, การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู, การทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้, การจัดระเบียบ-การวางสิ่งของเครื่องใช้, การนั่งสมาธิ, การสวดมนต์ ต่อที่ประชุมฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป.