คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส

0
2902

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ถวายสักการะ และถวายรายงาน จากนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวเปิดการประชุมฯ และให้โอวาทแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้เข้าประชุมฯ

จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส” โดย พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ 3579 คือ 3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

  • 3 พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
  • 5ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย
  • 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. กำหนดคณะกรรมการ, 2. ประกาศนโยบาย, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน
  • 9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” โดย พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ต่อด้วย การบรรยาย หัวข้อ “การบูรณาการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส กับโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ, พระคิลานุปัฏฐาก, การหารือและคัดเลือกวัดในระดับแขวง-เขตในการดำเนินการตามโครงการฯ โดย พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม คณะทำงานวัดส่งเสริมสุขภาพ และในท้ายที่สุด พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวปิดการประชุมฯ.