“เพื่อไทย” จัดแคมป์คนรุ่นใหม่ระดมความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

0
1781

(16 พ.ย. 62) พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและนักการเมืองพรรคเพื่อไทย ในโครงการ “Pheu Thai Top Secret ไขความลับพรรคเพื่อไทย” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไขความลับของพรรคเพื่อไทยในฐานะสถาบันทางการเมืองของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากสถาบันพรรคการเมือง และร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่กับนักการเมืองพรรคเพื่อไทย อาทิเช่น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ ประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส , นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. เชียงใหม่ รองประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส , นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการเพื่อไทยพลัส , นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายสงวน พงษ์มณี ส.ส. ลำพูน , น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส. เชียงใหม่ และ น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส. หนองคาย

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยภายในงานมีการโต้วาทีร่วมกันระหว่างเยาวชนและนักการเมือง การเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชนจริง อีกทั้งยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น

วันนี่ได้มีการเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งมีน้องๆเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

โดย น.ส.จิราพร กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนในเมืองและชนบท ทำให้งบประมาณกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ กทม. ไม่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีถึง 85% แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 30% เท่านั้น

ในขณะที่ นายพลนชชา กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเกิดจากความไม่เป็นประชาธิปไตย เกิดจากการมองคนไม่เท่าเทียมกัน

“ทางออกของความเหลื่อมล้ำคือการปฏิรูประบบภาษี การกระจายสวัสดิการกับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และการบริหารจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน” นายพลนชชา กล่าว