คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมภาคีเครือข่ายฯ จัดตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มหาสังฆทานครั้งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0
2260

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 07.00 น. ณ แผ่นดินทอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ตำบลเกาะสำโรง อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดงานบุญมหากุศล “ตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มหาสังฆทานครั้งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคเหนือ ภาคอีสาน” ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประสานงานของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโซนตะวันตก ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร คณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 10,000 รูป เป็นเนื้อนาบุญ ในส่วนฝ่ายฆราวาสนั้น มีนายไพศาล ทวีชัยถาวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานบุญฯ ซึ่งภายในงานบุญฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน-หมู่บ้าน ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชนร่วมในงานบุญฯ จำนวนมากหลายหมื่นคน

สำหรับการจัดงานบุญ “ตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มหาสังฆทานครั้งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคเหนือ ภาคอีสาน” ในครั้งนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตร และคณะสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบให้ดำเนินการรวบรวมเป็นถุงยังชีพส่งมอบช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศขณะนี้ โดยภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ โดยมูลนิธิธรรมกาย จะรับหน้าที่ดำเนินการส่งมอบต่อไปถึงยังคณะสงฆ์ และประชาชนจังหวัดต่างๆ ที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมอยู่โดยเร็วที่สุด

ดังนั้น การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้นั้น นับได้ว่าเป็นอริยประเพณีที่บรรพบุรุษได้กระทำเป็นแบบอย่างอันดีงามสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา และเป็นทางมาแห่งมหากุศล พร้อมอานิสงส์ส่งให้ผู้ถวายทานได้เข้าฐานะแห่งความรุ่งเรือง ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ โดยเฉพาะการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พิเศษ คือ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ นับได้ว่าถุงยังชีพที่เกิดขึ้นจากข้าวสารอาหารแห้งที่พระสงฆ์ 10,000 รูป ได้รับบิณฑบาตจากศรัทธาสาธุชน และมีฉันทานุมัติมอบให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ นี้ จะเป็นเสมือนพลังแห่งธารกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งมอบไปพร้อมกับความห่วงใยที่พระสงฆ์ และคนไทยมีให้กันและกัน อันแสดงออกว่าพระสงฆ์ และชาวไทย มีน้ำใจให้กันเสมอ และในยามเกิดทุกข์ภัยเราจะไม่ทิ้งกัน และจะผ่านพ้นทุกข์ภัยไปด้วยกัน