“อารี” เปิดสัมมนาสร้างความรู้การดําเนินการภาครัฐ แก้ความเดือดร้อนประชาชน

0
1098

นายอารี กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อขจัดภัยคุกคาม ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่จะต้องแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาทางด้านสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัว ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ปัญหาการไม่ได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น น้า ไฟ ถนนหนทาง สวัสดิการการรักษาพยาบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภคของประชาชน อีกทั้ง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน รวมถึงการกำหนดนโยบายและทิศทางการปกครองเพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุข ต่อประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง

“กระผมในนามของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร จึงเล็งเห็นว่า การจะดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวของภาครัฐนั้น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้โดยแท้จริงนั้น ภาครัฐควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งควรมี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อน ของประชาชน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน”