รัฐบาลเร่งรีบ ปลดล็อกกัญ ชง-กัญชา ก่อนจะมีกฎหมายควบคุม ทำให้ต้องวิ่งตามปัญหา และยากต่อการควบคุม “กัญชง-กัญชาเสรี”

0
243

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเร่งรีบปลดล็อกกัญชง- กัญชา โดยที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมทำให้เกิดสุญญากาศ มีการใช้กัญชง-กัญชาในทางที่ผิด เกิดผลเสียต่อประชาชน ยากต่อการควบคุม ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงการใช้กัญชง-กัญชา
ถึงแม้กัญชาจะมีข้อดีแต่
ข้อเสียของกัญชาก็ยังเป็นสารเสพติด การไร้มาตรการควบคุมกำกับหลังการเปิดใช้กฎหมายใหม่ปลดล็อกกัญชา
ของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบ ไม่รอบคอบ หวังผลทางการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยม ขาดการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านมีผลิตภัณฑ์ผสมกัญชาจำนวนมากออกสู่ท้องตลาด ประชาชนทุกคนสามารถปลูก ขาย ดื่ม กิน
สูบได้ตามความปรารถนา มีการวางขายตามร้านของชำ ผับบาร์ ริมถนน มีคนจำนวนไม่น้อยลองซื้อกิน ลองดื่ม หรือลองสูบ บางคนอาจไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่บางคนใช้เกินขอบเขตหรือในปริมาณที่มากก็จะเป็นปัญหาดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน เพราะผลกระทบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนอกจากกระทบต่อประชาชนภายในประเทศแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารส่งออกที่ไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครัวโลก เนื่องจากหลายประเทศยังมีกฎหมายห้ามใช้
กัญชา ประเทศเหล่านั้นอาจจะมีมาตรการที่ควบคุมการนำเข้าจากไทยที่เข้มงวดมากขึ้น
กัญชง-กัญชามีประโยชน์ทางด้านการแพทย์และทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร และ รัฐวิสาหกิจชุมชน แต่รัฐบาลต้องมีการควบคุมที่ดี มีมาตรการรองรับอย่างรอบครอบ การให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ ประชาชน ป้องกันการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่า 20 ปี จะทำให้การพัฒนาการทางสมองของเด็ก เยาวชน ลดลงถึง 8 เท่า จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนขอบเขตของความเสรีของกัญชา เพราะทุกคนมีความเป็นห่วง บุตรหลานอนาคตของชาติ ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
การเกษตรที่ประชาชนทำอยู่ก่อนแล้วแต่รัฐบาลยังขาดความเอาใจใส่ ควรให้ความสำคัญส่งเสริมในการลดต้นทุน
ประเทศไทยเรา
ยังมีสมุนไพรและพืชหลายชนิดที่สามารถรักษาโรคและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งข้าว ผลิตผลทาง
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีการประชาสัมพันธ์มากกว่าหรือเท่ากับนโยบายการส่งเสริมกัญชาเสรี ทำอย่างไรข้าวจะ
ได้ตันละ40,000 บาท เหมือนกับการประโครมข่าวส่งเสริมประชาชนปลูกกัญชาเสรีขายกิโลกรัมละ40,000 บาท
รัฐบาลจึงควรรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลและองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งรีบทบทวนออกกฎหมายเพื่อ
รองรับจำกัดขอบเขตของการใช้กัญชา และไม่ควรมีคำว่า เสรี การเปิดเสรีกัญชาอย่างสุดขั้ว ปลดล็อกเร็วเกินไป
จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าไม่มีอันตราย ไม่ต้องควบคุม การนาไปใช้ในทางที่ผิดสร้างผลเสียในภาพใหญ่ของ
คุณค่าและประโยชน์ของกัญชา และอาจสร้างปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมไทย//