เพื่อแก้ปัญหาที่สั่งสมมานาน  ‘ธัญวัจน์’ ร่วมกับตัวแทนประชาชน พร้อม 12,116 รายชื่อ ยื่นร่างกฎหมาย ‘ขจัดการเลือกปฏิบัติ’ เข้าสู่สภา

0
123

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ. อาคารรัฐสภา สัปปายะสถาน เกียกกาย 
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะคณะทำงานผลักดันร่างพระราชบัญญัติ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ…. ร่วมยื่นหนังสือจาก 10 เครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้รวบรวมรายชื่อกว่า 12,000 รายชื่อเพื่อยื่นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ต่อนาย ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา เพื่อให้ได้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาผ่านกลไกรัฐสภา

ธัญวัจน์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกล มีความมุ่งหวังผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อความเสมอภาค เท่าเทียบและให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน

“ การยื่นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตนเชื่อว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของความเสมอภาค อีกทั้งเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในสังคมไทยนั้นยังมีบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติเหตุแห่งความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถิ่นกำเนิด เพศ สภาพร่างกายหรือความแตกต่างอื่น ๆ สาเหตุของการเลือกปฏิบัติและอคติที่ฝั่งรากลึกเกิดเกิดจากการบ่มเพาะทางการศึกษา สร้างชุดความคิดที่มองคนไม่เท่ากันในสังคมไทย ส่งผลให้ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติเกิดปัญหาความไม่เสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการเข้าใช้บริการ และการทำงาน  ส่งผลต่อชีวิตให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”
ธัญวัจน์ กล่าว

ธัญวัจน์ กล่าวต่อไปว่า หากยกตัวอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น กรณีคนอีสานนั้นถูกดูหมิ่น เหยียดหยามบนสื่อออนไลน์ก็มาจากทัศนคติที่ถูกบ่มเพาะ และนอกจากบนสื่อออนไลน์แล้วในชีวิตของคนอีสานก็ถูกเลือกปฏิบัติในหลายมิติส่งผลในการดำเนินชีวิตของเขา ในฐานะผู้แทนราษฎรตนมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพราะมีการตั้งคณะกรรมการในการออกแบบนโยบาย ตั้งคณะกรรมการที่ทำงานในเชิงรับและเขิงรุก รวมทั้งมีการตั้งสภาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อทำงานร่วมกันทางด้านออกแบบนโยบายข้อมูลสนับสนุนในสังคมที่ยังมีการเลือกปฏิบัติ

ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติภาคประชาชนฉบับนี้ต้องถือว่าเป็นร่างการเงินซึ่งอาจจะถูกปัดตกโดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่พรรคก้าวไกลก็ทำงานในร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติเตรียมนำเสนอสู่สภาเช่นกัน เพราะนี่คือหลักการสำคัญแม้อาจจะมีการตัดยางพระราชบัญญัติดังกล่าวตกไปแต่ในฐานะพรรคการเมืองที่เคารพความหลากหลายเราต้องผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างสุดกำลัง

“ถึงแม้ว่าภาคประชาชนดังกล่าวจะได้ติดต่อประสานงานกับทางรัฐสภาเพื่อมายื่นหนังสือแล้วแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกปฏิเสธห้ามเข้าสู่รัฐสภา จนกลุ่มภาคประชาชนต้องนั่งขวางถนนเรียกร้องจนเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้า” ธัญวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย