คณะสงฆ์อำเภอเมืองปทุมธานี ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ

0
2720

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และอบรมให้ความรู้ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” ในส่วนของวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 40 วัด โดยมีคณะเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยผู้ประสานงานอาสาสมัครของโครงการฯ จากชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมฯ เริ่มต้นด้วย พระครูสิริปทุมาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง เจ้าอาวาสวัดหนองปรง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระมหาถาวร ถิรจตฺโต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมกันนี้ พระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

ในการประชมฯ ยังได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกล่าวถึง ที่มา วัตถุประสงค์ และความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี จากนั้น นางสาวปาหนัน ประดุจพงษ์เพชร กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยาย หัวข้อ “3 พันธกิจ – 5ส เครื่องมือ – 7 แนวทางการดำเนินงาน – 9 แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่” ในช่วงท้าย เป็นการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ และกำหนดวันประกาศนโยบาย 5ส ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ของแต่ละวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ให้เป็นไปกรอบเวลาตามปฏิทินการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด

สำหรับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) นั้น เป็นการดำเนินงานตามตามมติของมหาเถรสมาคม ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม มีเป้าหมายเพื่อการสร้างระบบ 5ส ให้เกิดขึ้นภายในวัด ให้วัดสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ด้วยการพัฒนา และสร้างระเบียบวินัยด้วยเครื่องมือ 5ส เพื่อสร้างแนวคิดการเคารพกติกาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ต่อยอดสู่การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมกับการพัฒนาบุคคลและสังคมด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ยกระดับสู่การสร้างพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัด และชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายฯ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการใช้แนวทาง 5ส เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และดำเนินการกิจกรรมเชิงพุทธอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัด ชุมชน และประชาชน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ “วัดมีความมั่นคง” และ “ชุมชนมีความเข้มแข็ง” สืบไป

ในส่วนของวัดในจังหวัดปทุมธานีนั้น พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้ขอความร่วมมือให้ทุกวัดในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย 24,000 วัด ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ ที่กำหนดกรอบเวลาไว้ในปี พ.ศ. 2565