สมาพันธ์ชาวพุทธฯ ยื่น “เสรีพิศุทธ์” ชง กมธ.ปปช.สอบกรณีถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป จนท.ส่อผิด ม.157

0
2294

นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้ายื่นเอกสารต่อพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ให้มีการตรวจสอบเอกสารจากสำนักพุทธฯ ว่า ในการยื่นถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ได้ดำเนินการตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมถูกต้องครบถ้วนตามที่แถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม จริงหรือไม่

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เจ้าคณะจังหวัด มีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน กฎหมายจึงคุ้มครองท่าน และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 55 ระบุไว้ชัดเจนว่า การถอดถอนออกจากตำแหน่งนั้น จะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง ซึ่งเทียบเคียงกับเจ้าพนักงานทั่วไป ว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ข้อ ๓ (๒) ระบุว่า การถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี

ซึ่งหากดูตามกฎมหาเถรสมาคม การถอดถอนจะกระทำได้กรณีเดียว คือทำผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงเท่านั้น และการจะถอดถอนก็ต้อง มีอธิกรณ์(คดี) เกิดขึ้น มีการสอบสวนอธิกรณ์(คดี) และที่สำคัญ ต้องเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาทุกกรณี

คณะจึงมายื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบว่า การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 แห่งทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคมครบถ้วนหรือไม่ มีเอกสารยืนยันหรือไม่ หรือหากไม่มีจะส่งผลให้มีใครทำผิดกฎหมายอาญา “ มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ” หรือไม่อย่างไร