คณะสงฆ์วัดเวฬุวัน – วัดดาวเรือง ประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส

0
1716

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562) เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พร้อมด้วย พระครูประทีปธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของวัดเวฬุวัน และวัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากวัดเวฬุวัน และวัดดาวเรือง พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนไวยาวัจกรและกรรมการวัด, ผู้นำชุมชน, ผู้แทนโรงเรียน, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้ประสานงานอาสาสมัครชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ

ในพิธีเปิดการประชุมฯ เริ่มด้วย พระครูประทีปธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายสัญญา ชูวงษ์ กำนันตำบลบางพูด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามด้วยพระครูประทีปธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง กล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาท โดยมีพระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ

จากนั้น นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส

ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

  • 3 พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
  • 5ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย
  • 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. กำหนดคณะกรรมการ, 2. ประกาศนโยบาย, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน
  • 9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

ในช่วงท้าย เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมการประชุมฯ จากนั้น เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมกันลงนามในใบประกาศนโยบาย 5ส ของทั้ง 2 วัด ต่อด้วยการสำรวจพื้นที่ภายในวัดด้วยคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา และจัดทำแผนในการปรับปรุง เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อไป