วัดพระธรรมกายจุดประทีปกว่า 250,000 ดวง – เจริญพระพุทธมนต์ วาระ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

0
1128

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า วัดพระธรรมกายจัดงานบุญออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ภาคสายมีการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปจำนวนกว่า 250,000 ดวง บูชาพระรัตนตรัย และบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ต่อด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนรอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย ทั่วทั้งโลกเกิดสันติสุข และอุทิศบุญกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระต่างประเทศเข้าร่วมพิธีผ่าน ZOOM อาทิ สมเด็จพระญาณสิริมหาเถโร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 แห่งบังกลาเทศ, พระธรรมะปริยะ มหาเถโร รองพระสังฆราช แห่งบังกลาเทศ, พระปรีโยธะสี มหาเถโร รองพระสังฆราช แห่งบังกลาเทศ, พระศาสนปริยะ มหาเถโร รองพระสังราช แห่งบังกลาเทศ, พระอิมบูกูบูเร วิมาลาธรรมะ อนุนายกะ เถโร รองพระสังฆราช สยามนิกาย ฝ่ายมัลวัตตะ ศรีลังกา, สมเด็จวะนะสิริมหาเถโร สังฆนายก องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ, พระรัตนศรี มหาเถโร รองสังฆนายก แห่งบังคลาเทศ, พระสุนันทะ มหาเถโร ประธานมหาเถรสมาคมบังคลาเทศ สังฆนายกนิกาย, พระญาณนันทะ มหาเถโร รองประธานมหาเถรสมาคมบังคลาเทศ สังฆนายกนิกาย และพระอุปานันทะ มหาเถโร ประธานยุวสงฆ์ มหาเถระสมาคมบังคลาเทศ สังฆนายกนิกาย เป็นต้น

“วันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ซึ่งปีนี้ครบ 137 ปี จึงเป็นวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ และผู้เลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน ได้มาน้อมระลึกถึงพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ท่านสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีมาตรการ Lock Down ปิดวัด คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ตลอดวัน ศึกษาประวัติ และปฏิปทาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ที่ https://www.buddhistpedia.org/ “พระครูสมห์สนิทวงศ์กล่าว

สำหรับประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครอบครัวของพ่อค้าข้าว เมื่อเยาว์วัยเป็นผู้ฝักใฝ่และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ครั้นอายุได้ 21 ปี ได้ออกบวชเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ปี พ.ศ. 2460 ท่านได้นั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง หลังจากนั้นท่านได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายที่สามารถตอบคำถามได้ว่า เราเกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ ? ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 สิริอายุ 74 ปี