แก้รัฐธรรมนูญ คืนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไล่ประยุทธ์ “สมคิด” เผย กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเตรียมเคาะแปรญัตติ ป้องกันการแก้ รธน.ถึงทางตัน แก้ปัญหาร่างฉบับ ปชป. ไม่สมบูรณ์ ยืนยันไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีต กมธ.ชุดก่อนเคยหยิบร่างฉบับประชาชนที่ตกไปแล้วมาพิจารณา

0
658

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ….) พ.ศ….รัฐสภา กล่าวว่า การประชุม กมธ.วันนี้ (10 สิงหาคม ) จะมีการพูดคุยกันในเรื่องที่มี กมธ. เสนอให้แปรญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวเนื่องและนำเนื้อหาร่างที่ตกไปแล้วมาพิจารณาประกอบกับร่างที่รัฐสภารับหลักการมา ซึ่ง กมธ. ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 เปิดช่องให้สามารถแปรญัตติในส่วนที่เกี่ยวเนื่องได้ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ ขณะที่ กมธ.อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอาจจะขัดหลักการ ซึ่งวันนี้ กมธ. น่าจะมีสรุปความเห็นเรื่องนี้และมีความชัดเจนออกมา

นายสมคิด กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย มีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนในเรื่องนี้มาตลอด มีการยื่นหนังสือและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ในช่วงก่อนเลือกตั้งพรรคก็ประกาศนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้ง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่จะไปสู่การคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน พรรคก็ได้ดำเนินการมาตลอด

นายสมคิด กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว ครั้งล่าสุดนี้พรรคก็ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลายมาตราเพื่อสร้างประชาธิปไตย คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน แต่โชคร้ายที่รัฐสภา ซึ่งมี 250 ส.ว.อยู่ด้วย ไม่รับหลักการร่างของเรา แต่ไปรับหลักการร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีการแก้ไขเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 83 และ 91 ซึ่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะแก้ไขระบบเลือกตั้ง คืนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบให้พี่น้องประชาชนได้ จึงเห็นว่า เพื่อให้การทำงานของ กมธ.เดินไปได้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คืนประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนเป็นไปได้จริง ก็ควรจะมีการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สมบูรณ์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

“ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาล่าสุดนั้น รัฐสภา ซึ่งมี 250 ส.ว.อยู่ด้วยไม่ได้รับร่างของเรา แต่ครั้งนี้ ส.ส.ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีเพียง 2 มาตรา หากแก้ไขไปตามนี้ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะมาตราอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขไปด้วย เราจึงเห็นว่าการแปรญัตติแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ เพียงแต่การแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมนั่นจะต้องเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่ต้องการให้มีการแก้ไขจริงๆ เพียงแต่ไม่สามารถแปรญัตติไปแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้”

นายสมคิด กล่าวต่อว่า กมธ.บางส่วนกังวลไปถึงการแปรญัตติอาจไปทำให้เนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาตีตกไปแล้วถูกนำกลับมาพิจารณาใน กมธ. อีก ซึ่งเรื่องนี้ไม่แปลกและไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการแปรญัตตินั้นน่าจะสามารถดำเนินการได้ ขอเพียงแค่ไม่ขัดกับหลักการในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมา ซึ่งในการพิจารณาของ กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ชุดก่อนหน้านี้ ก็ได้หยิบยกเนื้อหาของญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งเสนอโดย iLaw ซึ่งรัฐสภาตีตกไปในวาระ 1 มาพิจารณาเช่นเดียวกัน เพราะเราถือว่าเสียงของประชาชนมีความสำคัญ

“พรรคเพื่อไทยดำเนินการโดยคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งนโบายหลักของพรรคคือการสร้างประชาธิปไตย ดำเนินการตามกรอบของกติกาโดยละเอียด โดยได้ศึกษาข้อกฎหมายและกรอบการปฏิบัติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ได้จริง คืนระบบเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย คืนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนที่สุด เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในรัฐธรรมนุญ 2540 อีกครั้ง พรรคเพื่อไทยพยายามทำทุกทางเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สมบูรณ์ นำไปสู่การปฏิบัตได้จริง และไม่ให้เกิดการล้มกระดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีระบบเลือกตั้งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน” ส.ส.อุบลราชธานี กล่าว