“ไทยสร้างไทย” คัดค้านข้อกำหนดคุมสื่อ ชี้ ขัด รธน.จี้นายกฯเคารพเสรีภาพ ปชช.

0
606

ดร. โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมข้อมูล นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการ ศูนย์นโยบาย และนายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษก แถลงข่าวเรื่องจุดยืนของพรรคต่อข้อกำหนดฉบับที่ 29 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกข้อกำหนดฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าแม้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกข้อกำหนดที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่อำนาจการวินิจฉัยว่าข่าวหรือข้อความใดจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือผู้กระทำมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือไม่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๔

ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดข้อ ๒ ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีอำนาจสั่งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หากเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่อข้อกำหนดข้อ ๑ ผ่านเลขที่อยู่ไอพีดังกล่าว อันถือเป็นการให้อำนาจกับสำนักงาน กสทช. มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อ ๑ ซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมโดยจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อกำหนดดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บังคับได้

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ขัดต่อหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทันที รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

พรรคไทยสร้างไทย
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔