เดชรัต ฉะมาตรการเยียวยารัฐบาลไม่ตอบโจทย์ “ไม่ครอบคลุม” “ล่าช้า” เสนอมาตรการเยียวยาเงินสด 10 จังหวัดล็อกดาวน์ วงเงิน 7 หมื่นล้านบาท

0
950

วันที่ 14 ก.ค. 64 เดชรัต สุขกำเนิด ผอ. สถาบันวิจัยนโยบายเพื่ออนาคต หรือ Think Forward Center ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนโยบายของพรรคก้าวไกลได้เผยแพร่รายงาน “มาตรการเยียวยา ถั่วจะสุกหรืองาจะไหม้” วิจารณ์มาตรการเยียวยาที่รัฐบาลออกมาหลังจากที่ออกมาตรการเสมือนล็อกดาวน์
.
รายงานกล่าวว่าแม้ว่าตัวเลขเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะถือว่า เป็นการช่วยเหลือที่ไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรอบก่อน ๆ (เช่น 3,500 บาท/เดือน) แต่ยังมีข้อน่ากังวลใจอย่างต่ำ 2 ข้อ
.
ประการแรก คือ ความทั่วถึง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามให้เงินช่วยเหลือมากขึ้น และให้ทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง แต่ก็ยังจำกัดเฉพาะ 9 หมวดกิจการเท่านั้น ตัวอย่างของกิจการที่ไม่เข้าอยู่ใน 9 หมวดกิจการนี้คือ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ซึ่งแม้จะไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดดำเนินการ แต่โรงงานหลายแห่งก็จำเป็นต้องลดหรือหยุดดำเนินการ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซึ่งก็จะไม่เข้าข่ายใน 9 กิจการที่ได้รับความช่วยเหลือที่กล่าวถึงข้างต้น
.
ประการที่สอง ความเร่งด่วนของการช่วยเหลือ ซึ่งการผูกความช่วยเหลือไว้กับการเข้าระบบประกันสังคมก็อาจนำมาซึ่งปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการ จากประสบการณ์ในการช่วยเหลือครั้งที่ผ่านมา (ปิดแคมป์คนงานและร้านอาหาร) กว่าที่เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วจะออกมา ก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนับจากวันที่สั่งปิดแคมป์คนงาน แต่ในคราวนี้ยังจะต้องรอให้นายจ้าง/ลูกจ้างสมัครเข้าระบบประกันสังคมเสียก่อน จึงยิ่งต้องใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจริง ๆ
.
“แม้ว่า การผูกมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดไว้กับระบบประกันสังคมอาจจะดูเป็นกุศโลบายที่ดี แต่ในสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน เงื่อนไขดังกล่าวก็อาจส่งผลเสียต่อผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งในแง่ของความไม่ทั่วถึงและความล่าช้าได้ เข้าทำนอง “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” เสียแล้ว”
.
เดชรัตยังกล่าวอีกด้วยว่าในความเป็นจริงนั้น ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มันไม่ได้หมายเฉพาะลูกจ้าง (นายจ้าง) ที่ต้องหยุดงานในช่วงล็อคดาวน์นี้ แต่ยังรวมถึงผู้ที่ตกงานตั้งแต่การระบาดระลอกแรก และระลอกที่สองแล้ว ซึ่งก็อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลในครั้งนี้
.
“เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบก็เช่นกัน เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้แล้ว คือ เด็กและเยาวชนที่ต้องหลุดออกนอกระบบโรงเรียน แน่นอนว่าการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบไม่ให้หลุดออกไปนอกระบบเป็นสิ่งที่ดี และควรรีบกระทำอย่างยิ่ง แต่การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบไปแล้ว ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนมาก ๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่เร่งด่วนและความทุกข์ยากแพร่กระจายไปทั่ว การให้ความช่วยเหลือแบบ “ถ้วนหน้า” น่าจะดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วมากกว่า โดยไม่มีใครตกหล่น”
.
สุดท้าย รายงานได้เสนอข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ (ก) การพยุงการจ้างงาน หรือการให้เงินผ่านนายจ้าง (50% แต่ไม่เกิน 7,500 บาท) ทุกกิจการที่อยู่ในพื้นที่ล็อคดาวน์ (ข) การเยียวยาแบบถ้วนหน้า (3,000 บาท/คน) และ (ค) การให้เงินอุดหนุนแก่เด็กและเยาวชนทุกคน (1,500 บาท/คน) ซึ่งครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่ามากมาตรการทั้งสามส่วนนี้จะใช้งบประมาณรวมกัน 58,855 ล้านบาท สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และ 11,519 ล้านบาท สำหรับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
“ความรวดเร็วและความทั่วถึงของความช่วยเหลือจะเป็นหัวใจสำคัญในการพยุงพี่น้องประชาชนจากความทุกข์ยากครั้งนี้ และหากทำได้ก็จะพยุงความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกลไกของรัฐไปด้วยในตัว จะทำให้พี่น้องเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมด้วยความเต็มใจ ดีกว่าที่จะตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้ และอาจทำให้พี่น้องส่วนหนึ่งไม่ทราบเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วน”