คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และคณะพรรคไทยสร้างไทย ร่วมประชุม CPC and World Political Parties Summit ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน

0
1908

วันนี้ (6 กรกฎาคม) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะประธานพรรคไทยสร้างไทย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายมีร์ นุสรัตน์ อาลีคาน ประธานและรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานคณะยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลก และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานในงาน CPC and World Political Parties Summit ได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองกว่า 10,000 คน จากพรรคการเมืองกว่า 500 พรรค ซึ่งมาจากมากกว่า 160 ประเทศ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวถึง หัวข้อของงานนี้ “For People’s Wellbeing: The Responsibility of Political Parties” หรือ
“ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง” ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาค่านิยมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม และอิสรภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาโลกนี้ไปด้วยกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังส่งเสริมให้ทุกพรรคการเมืองร่วมกันพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ภายในปี 2030 ท่านได้กล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนแล้ว 100 ล้านคน ก่อนกำหนดถึง 10 ปี ของเป้าหมายในปี 2030 ท่านยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และในสถานการณ์โควิด-19 ท่านให้ความสำคัญกับการหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเด็นสุดท้าย ท่านสี จิ้นผิง ได้ขอให้ทุกพรรคการเมืองเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบอำนาจและอิสรภาพให้ประชาชน

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ได้แสดงความยินดีกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในโอกาสสถาปนาครบ 100 ปี ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมในไทย กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีความสำคัญในการสร้างสันติภาพในภูมิภาค

ประเทศไทยไทยสามารถเรียนรู้หลายอย่างจากประเทศจีน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหาการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จของประเทศจีน

โดยพรรคไทยสร้างไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข รวมทั้งการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ