วัดพระธรรมกายจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา คณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ให้ทุกคนทั่วโลก สงบร่มเย็นเป็นสุข พ้นภัยโควิด-19

0
848

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก(พล) ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ (V-PEACE) คณะศิษยานุศิษย์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดพิธีจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ให้ทุกคนทั่วโลก สงบร่มเย็นเป็นสุข พ้นภัยโควิด-19

พิธีภาคเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย สาธุชนร่วมกันฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ภาคค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณ จุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวงฯ คณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันซูม (ZOOM Cloud Meetings)จากนั้นเป็นพิธีฉลอง สวดธรรมจักร ครบ 3,200,001,250 จบ ในการนี้ได้กราบนิมนต์สงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช ดร.ธรรมเสน มหาเถโร สมเด็จพระสังฆราชประเทศบังคลาเทศ องค์ท่ี 12 ในพิธีสลายสรีรสังขารด้วย

“วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังศีลธรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญด้วยการบำเพ็ญบุญกิริยาทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นสิริมงคลเสริมสร้างกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก และอุทิศบุญแก่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ในวันเพ็ญเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น เป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อชาวโลก โดยสรุปคือให้ละเว้นจากการทำความชั่วทุกชนิด การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส

ทั้งนี้ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ จุดประทีป ถวายภัตตาหาร ในกิจวัตรพระธรรมยาตรา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 9 แบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM มีพุทธศาสนิกชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาเป็นจำนวนมาก