Pre-U Project เตรียมความพร้อมเข้ามหา’ลัยฟรี! ผ่านระบบ ZOOM

0
524

เปิดรับสมัครฟรี! รัฐ-เอกชน จับมือผุดโครงการเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Pre-U Project แบบ New Normal สำหรับ ม.ปลาย ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ตลอดเดือน ก.พ.-เม.ย.นี้

.

นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” (Preparing for University Project : Pre-U Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564  โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคการเรียน วิธีการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โครงการฯ จึงได้จัดตารางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน รวมจำนวน 9 ครั้ง ๆ ละ 1 – 2 ชั่วโมง ใน 3 หลักสูตร คือ 1. เตรียมพร้อมสอบได้คะแนนดี 2. เตรียมพร้อมอาชีพและศักยภาพ 3. เตรียมพร้อมทักษะชีวิต โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทาง Google Form และ Facebook โครงการฯ www.facebook.com/PreUProject  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

“ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ จึงเล็งเห็นว่าโครงการ Pre-U Project จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งด้านเทคนิคการเรียน ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดี และเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้คุณครูผู้ประสานงานโครงการและนักเรียนที่ผ่านการอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตรต่อเดือน จะได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรออนไลน์ออนไลน์อีกด้วย” นางสาวนวลนิจกล่าว.