คณะสงฆ์วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ร่วม อบต.พืชอุดม ชุมชน โรงเรียน บริษัทเอกชน และภาคีเครือข่ายฯ ประชุมขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส

0
1367

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.00 น. ณ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระทวีทรัพย์ สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากวัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม, ไวยาวัจกรและกรรมการวัด, สารวัตรกำนันฯ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6, ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามและโรงเรียนวัดนิเทศน์, ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ, ผู้บริหารบริษัท ไทยนำทิพย์ จำกัด โรงงานรังสิต บริษัท เซ่งเฮง นูลเดิ้ล จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม ยิ่งเจริญ ทาวเวอร์เครน เซอร์วิส จำกัด บริษัท คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ

ในโอกาสนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส

ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

– 3 พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา

– 5ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย

– 7 แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส คือ 1. กำหนดคณะกรรมการ, 2. ประกาศนโยบาย, 3. อบรมให้ความรู้, 4. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, 5. จัดทำแผนปรับปรุง, 6. ลงมือปฏิบัติ และ 7. สรุปผลการดำเนินงาน

– 9 แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 5ส ในวัด คือ 1. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, 2. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, 4. ห้องน้ำ, 5. การจัดการขยะ, 6. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), 7. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, 8. โรงครัว และ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ (คณะกรรมการ 5ส) จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศนโยบาย 5ส และสำรวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา และจัดทำแผนในการปรับปรุงต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ ในส่วนพื้นที่ “คลังสงฆ์” เป็นครั้งแรกในวันพระแรกของเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ต่อไป