พระสอนศีลธรรม ๗ อำเภอจังหวัดปทุมธานี ร่วมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา “โรงเรียนรักษาศีล ๕” กว่า ๑๐๐ แห่ง

ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา “โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ครูผู้รับผิดชอบนำบทฝึกนิสัย “บัณฑิตนักปราชญ์” เพื่อส่งเสริม “การรักษาศีล ๕” ที่ได้รับการอบรม และรับมอบสื่อนวัตกรรมจากโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๖ บทฝึก...

“ว่านสาวหลง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักแสนต่อเดือน

่"ว่านสาวหลง" จัดเป็นว่านมหาเสน่ห์ที่คนนิยมนำมาปลูกในบริเวณบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ค้าขายดี มีฐานะร่ำรวย และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูก รวมถึงเป็นไม้สะสมที่หายาก มีราคาสูง ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดเผยว่า ผลต่อการต่อยอดจากการทำงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยแท้ 100% ซึ่งได้รับการสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินงานวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทย โดยแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหย...

เล่นหวย บาปหรือเปล่า?

โดย: Somchet Mhin Jearanaisilpa หวยบนดินกำลังจะถูกปัดฝุ่น เลยมีคนสนใจอยากจะรู้ว่า เล่นหวย บาปหรือเปล่า? เพราะศีล 5 ไม่ได้ห้ามเล่นหวยนี่นา .... ใช่แล้ว ศีล 5 ไม่ได้ห้ามเล่นหวย และไม่ได้ห้ามเล่นการพนัน แล้วเล่นพนันทำไมถึงได้ตกนรกขุม 6 ลึกกว่าบาปจากการผิดศีล5 อีก ก็เพราะการเล่นพนัน อยู่ในกลุ่ม "อบายมุข" ซึ่งแปลว่า ประตูไปสู่อบายภูมิ

พัฒนาการพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 2489 – 2550

โดย จิรศักดิ์ ขำหรุ่น “ผลของการบังคับใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองของไทยที่มีต่อพัฒนาการของพรรคการเมือง ศึกษาทัศนคติของผู้ร่างกฎหมายต่อบริบททางการเมือง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายพรรคการเมืองไทยและกฎหมายพรรคการเมืองในต่างประเทศที่มีส่วนในการพัฒนาพรรคการเมือง โดยผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติพรรคการเมืองของไทยเป็นผลพวงของการทำรัฐประหาร หรือการยึดอำนาจรัฐ ที่มุ่งกำกับ ควบคุม และจำกัดบทบาทของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองภายในประเทศให้มีการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่รัฐกำหนด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของพรรคการเมืองที่เชื่องช้าอีกด้วย” พระราชบัญญัติพรรคการเมือง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ และควบคุมการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งถูกตราขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 6 ฉบับ  แต่ละฉบับล้วนมีเนื้อหา และเจตนารมณ์ในการร่างที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองไทยในสมัยนั้น ๆ...