“มณฑล” ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย ชี้ รัฐต้องชดเชย เหตุ ระงับ BTS และ MRT ละเมิดสิทธิพื้นฐานประชาชน แนะ ผู้เดือดร้อนฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

0
102

นายมณฑล แก่นโพธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทยกล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 BTS และ MRT ระงับการให้บริการประชาชน โดยอ้างถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง การห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคารหรือสถานที่ จากกรณีนี้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และ MRT นั้นถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่จัดทำบริการสาธารณะในฐานะที่ได้สัปทานจากรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ซึ่งการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชน ส่งผลให้การจัดทำบริการสาธารณะขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นหากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ด้วยเหตุนี้คำสั่งดังกล่าวของรัฐที่สั่งระงับให้บริการ BTS และ MRT จึงมิชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นสถานการณ์ปกติประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อรัฐได้ผ่านศาลปกครอง
.
นายมณฑล กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากข้อเท็จจริง “คำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ถือเป็นสภาวะยกเว้นทางกฎหมายเป็นผลให้ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่กระทำภายใต้ พรก.ฉุกเฉินนี้ไม่สามารถขึ้นศาลปกครองได้ ตามมาตรา 16 และการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา หรือวินัยภายใต้คำสั่ง ตามมาตรา 17 ของพรก.ฉุกเฉินนี้” เป็นผลให้การออกคำสั่งของรัฐที่ให้ BTS หรือ MRT ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 11 ในการออกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มีความชอบด้วยกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลปกครอง
.
แต่ทั้งนี้ ไม่ได้ตัดสิทธิประชาชนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐ ที่เป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 17 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และแม้จะไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้ตามมาตรา 16 แต่ก็สามารถฟ้องต่อศาลยุติธรรมอันเป็นศาลที่มีเขตอำนาจครอบคลุมและสามารถรับเรื่องนี้ไปพิจารณาได้
.
นายมณฑล กล่าวทิ้งท้ายว่า โดยสรุปคือ ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดให้บริการ ของระบบขนส่งสาธารณะในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 สามารถรวมตัวกันลงชื่อและนำไปสู่ขั้นตอนการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here