“จักรพล”เชื่อสินค้าเกษตรไทยฮีโร่ช่วยโลก ชูครัวไทยสู่ครัวโลกดันพืชผลเกษตรไทย

0
452

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แม้แต่ประเทศไทยแต่ในวิกฤติยังมีโอกาส ทั้งนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้นรัฐควรที่จะให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก การดึงนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในอดีตมาปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น จะสามารถช่วยภาคการเกษตรเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

รัฐบาลต้องตระหนักว่า สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ยิ่งเกิดวิกฤติไวรัสระบาดทั่วโลก เป็นโอกาสดีที่สินค้าเกษตรไทยจะได้ส่งออก เพราะในหลายประเทศมีมาตรการล็อคดาวน์ส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปได้ยาก ดังนั้นประเทศไทยต้องรีบฉวยโอกาส โดยการนำสินค้าเกษตรไทยไปขายทั่วโลก เพราะเชื่อว่าจะเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า รัฐบาลต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับและผลักดันโครงการอาหารปลอดภัย ทุกกระทรวงทบวงกรม ทั้งในและต่างประเทศ ในการหาข้อมูลความต้องการของในแต่ละประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต้ต้นทาง ทั้งการปลูก การเก็บเกี่ยว การบำรุงรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งการคัดกรองสินค้าที่ได้มาตรฐานมีอายุยาวนาน ให้กับลูกค้า

“รัฐบาลต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสำนักงานการท่องเที่ยว ผู้แทนการค้า ร่วมกันโปรโมทสินค้าไทย ดูแลจัดการช่องทางการขาย และช่องทางการขนส่งที่เมื่อไม่มีลูกค้าของสายการบินก็ปรับสายการบินพาณิชย์มาเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อส่งสินค้าไทยไปทั่วโลก รวมทั้งโปรโมทสินค้าไทยไปทั่วโลก หากรัฐบาลตั้งใจจริงเชื่อว่าจะช่วยภาคเกษตรไทยได้และสินค้าเกษตรไทยจะเป็นฮีโร่และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอนาคตอย่างแน่นอน”นายจักรพล กล่าวในที่สุด