วัดพระธรรมกาย เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จัดงานบุญ

0
989

สมาชิกวัดพระธรรมกายร่วมกับสหคลีนิคบุญรักษ์  ดำเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ด้วยการทำความสะอาดสภาธรรมกายสากล และสถานที่จัดงานบุญรอบบริเขตวัดพระธรรมกาย โดยได้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดราวบันได มือจับประตู และจุดสัมผัสต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะจัดให้มีวงรอบการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวทุกๆ 30 นาที นอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการดูแลสมาชิกภายในองค์กรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไวรัส และแจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับสมาชิกภายในองค์กร และให้สมาชิกฯงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทั้งนี้สำหรับสมาชิกฯที่เดินทางกลับมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองทันทีที่สหคลีนิคบุญรักษ์ โดยจัดให้มีหน่วยเฉพาะกิจประสานงานที่อาคารบุญรักษาตลอด 24 ชั่วโมง