ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช.ลงแส้จริยธรรมร้ายแรง “ช่อ-พรรณิการ์”ด่า รธน.เฮงซวย

0
544

วันนี้เวลา11.00 น.ที่สำนักงานป.ป.ช. นนทบุรีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อป.ป.ช. กรณีคุณช่อ-น.ส.พรรณิการ์วาณิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้ปราศรัยต่อหน้าสาธารณะชนด้วยถ้อยคำว่า“รัฐธรรมนูญเฮงซวย” บนเวที  “รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใคร? รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคน” เมื่อ15 ก.ย.62 ที่จ.มหาสารคามจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนั้น

กรณีดังกล่าวเป็นพฤติการณ์ที่ตรงกันข้ามกับถ้อยคำที่เคยปฎิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสส. ตามที่รัฐธรรมนูญ2560 มาตรา115 ได้บัญญัติไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคําที่ว่า“ข้าพเจ้า(ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” และในรัฐธรรมนูญ2560 ก็บัญญัติบริบทที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเทิดทูลไว้หลายมาตราอาทิม.2 , 6, 7, 8, 9, 10, 13, 122, 161, 175, 176,177, 179, 180, 190 และม.191 

ดังนั้นการที่น.ส.พรรณิการ์กล่าวถ้อยคำที่ว่า“เพราะรัฐธรรมนูญนี้เฮงซวยทุกมาตรา” นั้นจึงอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยที่เทิดทูลพระมหากษัตริย์ที่บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆข้างต้นด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะสังคมอาจตีความกันไปต่างๆนานาได้และอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่กำหนดข้อห้ามไว้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม2561 ข้อ5 และข้อ6 ที่ระบุไว้ว่าสส. ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและหรือไม่แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อสื่อสาธารณะหรือสาธารณชนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง  เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจำต้องนำความมาร้องเรียนต่อป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนและตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ต่อไปและหากป.ป.ช.วินิจฉัยว่าเข้าข่ายก็จะต้องส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยและหรือลงโทษตามกฎหมายสูงสุดต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด