เจอกับตัว! “สุดารัตน์” เอาข้าวไปขายเอง พบขาดทุนกว่าไร่ละพัน จับเข่าล้อมวงฟังปัญหาเกษตรกร หาทางแก้ 3 ปัญหาสำคัญ ทั้งปัญหานำ้ท่วม-แล้งซ้ำซาก ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ

0
180

ที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัครสส. ได้เกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนา และนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวได้ ไปขายยังโรงสีด้วยตนเอง โดยนำข้าวเปลือกจำนวน 1,920 กิโลกรัมไปขาย ซึ่งโรงสีรับซื้อในราคา 8.70บาทหลังหักความชื้นและสิ่งเจือปน ที่ความชื้น 27%ได้รับเงินสุทธิ 16,704 บาท เป็นตัวเลข ที่หักลบจากต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าขาดทุนทันที กว่าไรละ1,000บาท แม้ราคาดังกล่าวจะรับซื้อสูงกว่าปกติ เพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ตาม ดังนั้นการเร่งลงไปดูแลเกษตรกร โดยเร็วจึงเป็นเรื่องด่วนที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนฐานใหญ่ของประเทศ

ต่อจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ และนายชัชวาลได้เปิดเวทีล้อมวง รับฟังความทุกข์ ของพี่น้องชาวนาภาคอีสาน โดยเชิญทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำ สหกรณ์ ผู้นำวิสาหกิจชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนความทุกข์ยาก สะท้อนปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขทั้งปัญหาเรื่องน้ำ ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงไม่สมดุลกับรายได้ และราคาข้าวที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ มองว่า การไปขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ได้รับความสะดวกและมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัด จึงไม่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเต็มที่ ขณะที่ปัญหาใหญ่ ที่สุดคือปัญหาเรื่องน้ำ หากมีพื้นที่แก้มลิงสำหรับการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในยามแล้ง จะช่วยให้การทำการเกษตร การปลูกข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ไม่สอดคล้อง กับราคาปุ๋ย ยา ที่เพิ่มสูงต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับ ผู้นำชุมชน จากอำเภอทุ่งเขาหลวง สะท้อนปัญหา ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม พื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะทำอย่างไรพี่น้องเกษตรกรจึงจะอยู่ได้ ทางออกคือการทำนาปรังแต่ก็มีข้อจำกัด เพราะต้องใช้งบประมาณสูง จนทำให้ต้องกู้ยืม โดยเฉพาะการเป็นหนี้ ธกส. รวมทั้งหนี้นอกระบบ

ขณะที่ ตัวแทนเกษตรกร จากอำเภอ หนองฮี เล่าถึงพื้นที่รองรับน้ำมูล น้ำท่วมซ้ำซาก มาจากการสร้างเขื่อนราษีไศล การสร้างถนนกั้นน้ำในระดับที่ไม่ได้มาตรฐาน อยากฝากการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ให้จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะส่วนลุ่มน้ำเสียว แม่น้ำมูล
รวมถึงปัญหาราคาข้าว ซึ่งเป็นราคาถอยหลัง ไม่ใช่ราคาก้าวหน้า

จากการรับฟังทั้งหมดคุณหญิงสุดารัตน์ มองเห็นปัญหาใน 3 ทาง ทั้งเรื่องน้ำ ปัจจัยการผลิต และราคาข้าว
เรื่องน้ำ เห็นว่าการแก้ไขต้องดำเนินการ อย่างเป็นระบบ ทั้งภาพใหญ่และในพื้นที่ การทำแก้มลิงให้แก้มลิง เป็นกลไกในการแก้น้ำท่วมน้ำแล้ง รวมทั้งการสร้างฝายเพื่อกลับเก็บน้ำในลำน้ำ การขุดบ่อนำ้ในหมู่บ้านไว้ใช้ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้ ผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรร่วมกันคิด และมานำเสนอต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้น วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ได้ซื้อข้าวจากชาวนา จำนวน 10,000 กก. ในราคากก. ละ 12 บาท และจะนำข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรส่งไปขายยังตลาดสหรัฐ

สำหรับแนวทาง เรื่องการลดต้นทุนการผลิต พรรคไทยสร้างไทย มีข้อเสนอชัดเจน โดยเรียกร้องให้ รัฐบาลลด ภาษีสรรพสามิตน้ำมันลง ลิตรละ 6 บาท จะเป็นทางออกที่ทำให้พี่น้องชาวนา ประชาชน ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ซึ่งเป็นภาระ อย่าง สำคัญต่อต้นทุนการผลิต