‘พิธา’ เยือนพิษณุโลก แสดงวิสัยทัศน์เกษตรก้าวหน้า

0
326

.
‘พิธา’ เยือน ‘เมืองสองแคว’ บุกถิ่น ‘มะม่วงวังทอง’ ส่งออกระดับประเทศ แสดงวิสัยทัศน์เกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง ปลดล็อกศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรหลุดจากการผู้ขาดของทุนใหญ่ พร้อมเปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก
.
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค, ปดิพัทธิ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ได้ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและสำรวจสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
“จังหวัดพิษณุโลกมีของดีอย่างผลผลิตมะม่วงในเขตอำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ในขณะนี้ จากการมาในพื้นที่ได้รับทราบมาจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ผลผลิตมะม่วงไม่สามารถจำหน่ายได้ และมีราคาตกต่ำมาอยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น”
.
หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวต่อไปว่า ภาคเกษตรของไทย หากจะสรุปปัญหาได้ในคำเดียวคือ เราขาดอำนาจต่อรอง แต่จะรวมตัวกันให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองก็ทำไม่ได้หรือทำได้ยาก เพราะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุน
.
“รัฐบาลตั้งงบประมาณกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 65 ทั้งหมดเป็นเงิน 2,500 ล้านบาท โดยเป็นงบพัฒนาสหกรณ์เกษตรแปรรูปทั้งประเทศเพียง 13 ล้านบาทเท่านั้น และตั้งงบส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จำนวน 6.7 ล้าน แต่กลายเป็นค่าอบรมสัมมนาทั้งหมด หรือในกรณีงบจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 233 ล้านบาท เป็นงบพัฒนาด้านการเกษตรจำนวน 81 ล้านบาท แต่เมื่อไปดูในรายละเอียดพบว่าจาก 81 ล้านบาท ใช้เงินสูงถึง 75 ล้านบาทไปกับการสร้างถนน”
.
พิธา กล่าวด้วยว่า ในด้านมาตรการสนับสนุนสินค้าเกษตร ตนเห็นว่ามีวิธีการบริหารจัดการ 3 ระดับตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล โดยขั้นพื้นฐานที่สุดคือประกันราคา ซึ่งมีความจำเป็นเฉพาะหน้า แต่ประกันราคาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ยั่งยืน ระดับถัดมาคือ อุดหนุนต้นทุน เช่น อุดหนุนต้นทุนปุ๋ย เครื่องจักร และในระดับที่ยั่งยืนที่สุดคือ การส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง เช่น เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
.
นอกจากนี้ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอเนินมะปรางและตัวแทนเกษตรกรอำเภอวังทองยังได้ร่วมสะท้อนปัญหาด้วยว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผลผลิตไม่สามารถขายได้ ไม่สามารถส่งออกได้ ราคาตกต่ำ และเงินเยียวยาจากรัฐก็ไม่ได้เพราะที่ดินมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ
.
“หากเอาแผนที่มากางจะเข้าใจ ต้องมีสมองกับมีใจ สมัยนี้มันทันสมัย เราดูได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ของ GISTDA และระวางคร่าวๆ ของ DSI Map ระบุไว้ชัดว่าเป็นป่าสงวนเท่าไร เป็นที่อยู่อาศัยเท่าใด สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีชัดเจน ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ คนเปลี่ยนไปเยอะ หากถ้ามีใจที่จะทำให้ อะไรก็เป็นไปได้ รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิธีคิดของผู้นำว่า ชาติเป็นของใคร หากชาติเป็นของประชาชนก็ทำได้ แต่ถ้าชาติเป็นของกลุ่มคนเพียงหยิบมือก็ทำไม่ได้ และ ONE MAP คือแผนที่อันเดียวที่จะบ่งบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ทำกินไม่สามารถไล่พี่น้องประชาชนออกจากตรงนี้ได้” พิธา กล่าว
.
พิธา ยังกล่าวด้วยว่า ตอนนี้ พรรคก้าวไกลกำลังผลักดันให้เกิดความยุติธรรมในการจัดสรรที่ดินทำกินในประเทศไทย และผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านรัฐสภาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของการแปรรูปสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้ประชาชนธรรมดาไม่ใช่ทุนใหญ่สามารถแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สุรา ได้
.
“ผม ทิม พิธา เข้ามาทำงานเพื่อที่จะมีสมองและมีใจควบคู่กันไป เพื่อที่จะเเก้ไขสถานการณ์ที่ทับถมมากว่า 30-40 ปี และขอฝาก โชคดี สายนำพามีลาภ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคก้าวไกล เป็นตัวเเทนของชาวพิษณุโลกเขต 4 มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นไปได้“นายพิธา ระบุ
.
ในช่วงท้ายหัวหน้าพรรคก้าวไกล ยังได้ประกาศเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดพิษณุโลกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ,เขต 2 นายมีดี บัวแก้ว ,เขต 3 นายโชคดี สายนำพามีลาภ และเขต 5 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ