วัดพระธรรมกายชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ออนไลน์ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลก สร้างสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจให้ปลอดภัยจากโควิด-19

0
750

วันนี้ (31 ม.ค. 64) พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า กิจวัตรพระธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 64 และสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 64 โดยวันที่ 31 ม.ค. เวลา 18.00 – 19.00 น. พระภิกษุธรรมยาตราจะได้ประกอบพิธีจุดประทีป เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา อธิษฐานจิตให้ทั้งโลกปลอดภัยจากโควิด-19 ร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูม (ZOOM) โดยคณะสงฆ์ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/2564/monk-zoom/1 คณะสงฆ์ภาคอีสาน และภาคใต้ ร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/2564/monk-zoom/2 และสาธุชนทั่วไปร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/zoom, www.dmc.tv/2564

“ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมจุดประทีป สวดมนต์ แผ่เมตตา อธิษฐานจิตร่วมกับคณะสงฆ์ซึ่งท่านรับนิมนต์แล้วจากทั่วประเทศ และทุกทวีปทั่วโลก ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 18.20 น. เราจะได้ร่วมกันจุดประทีป สวดมนต์ อธิษฐานจิตแผ่เมตตา อาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า และกระแสบุญของพวกเราทุกคน ได้คุ้มครองป้องกันให้พี่น้องชาวไทย และเพื่อนร่วมโลกปลอดภัยจากโควิด-19 และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ความร่มเย็น ภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป ”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

ความสำคัญและความหมายของบทสวดในพิธี อาทิ รัตนสูตร เป็นพระสูตรในพระสุตตันตปิฎก หมวดขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ว่าด้วยการพรรณนาคุณของพระรัตนตรัย เพื่อโปรดชาวเมืองเวสาลีให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังรุมเร้า และเพื่อให้ชาวเมืองทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรม

บทโพชฌังคปริตร หรือ โพชฌงค์ คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ มี 7 ประการ เชื่อกันว่าบทสวดมนต์นี้มีอานุภาพให้หายเจ็บป่วย ในพระไตรปิฎกบันทึกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแก่พระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะที่อาพาธ เมื่อท่านน้อมจิตฟังจบ ก็หายจากอาพาธ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงจบดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิยมสวดบทนี้ในงานทำบุญวันเกิดของเจ้าภาพหรือยามบ้านเมืองประสบภัย เชื่อว่าจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความทุกข์มลายหายสูญ

ทั้งนี้ คณะสงฆ์ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/2564/monk-zoom/1 Meeting ID : 918 8666 8089 คณะสงฆ์ภาคอีสาน และภาคใต้ ร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/2564/monk-zoom/2 Meeting ID : 990 2421 3539 หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-668-2101, 090-234-2963 สำหรับสาธุชนสามารถร่วมพิธีได้ที่ www.dmc.tv/zoom, www.dmc.tv/2564 สอบถามการเข้าระบบ Zoom ที่เบอร์ 02-831-1000